Jaka jest różnica między komornikiem a windykatorem?

Data publikacji: 18.04.2017

Jaka jest różnica między komornikiem a windykatorem?

To nie przypadek, że zawód komornika oraz windykatora bardzo często jest traktowany jako jeden i ten sam. Obydwa zawody mają bowiem wspólną cechę, ich głównym zadaniem jest doprowadzenie do jak najszybszego odzyskania długu. Jednakże oprócz wspomnianej cechy wspólnej występuje wiele różnic, które bezpośrednio wpływają na sposób działania przedstawicieli obydwu zawodów. Zawód komornika nie jest zatem tożsamy z zawodem windykatora. Przyjrzyjmy się jednak bliżej zarówno jednemu, jak i drugiemu, aby lepiej zrozumieć sposób ich funkcjonowania.

Etap windykacji

Jeśli poruszany zostaje temat windykatora oraz komornika, oznacza to, że mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje zadłużenie, a wierzyciel udostępniający jakieś dobra, np. pieniądze, postanawia je odzyskać. Nie robi jednak tego osobiście, lecz zleca tę czynność osobom trzecim, w tym wypadku firmom windykatorskim lub odpowiednim sądom. W przeważającej większości przypadków pierwszym krokiem, jaki wykonuje wierzyciel (np. firma pożyczkowa), jest zwrócenie się do windykatora.  Jest to najszybszy sposób odzyskania długu i nie wiąże się z koniecznością wchodzenia na drogę sądową. Zadaniem windykatora jest odzyskanie długu w polubowny sposób, jest on bowiem kimś na kształt rozjemcy, czy negocjatora. W jego interesie leży, aby odciążyć dłużnika z ciążącego na nim długu, z kolei wierzycielowi jak najszybciej przekazać jego własność. W przeciwieństwie do komornika ma on mniejsze możliwości egzekucyjne, ale za to można z nim negocjować zmniejszenie długu, wydłużenie ilości rat, czy ustalenie konkretnego harmonogramu spłaty zadłużenia. Na etapie windykacji wiele zależy od nas samych, możemy bowiem wynegocjować korzystniejsze dla siebie warunki bez przymusowego ponoszenia najwyższych strat, regulując w ten sposób swoje długi.

Windykator - co może, a czego nie powinien?

Ważnym jest, aby wiedzieć, czego dokładnie możemy się spodziewać po działaniach windykatora. Działa on zawsze na zlecenie wierzyciela, a jego głównym sposobem nawiązania kontaktu z dłużnikiem i przekonania go do spłaty zobowiązań jest wysyłanie listów oraz telefonowanie. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji na pisemne oraz telefoniczne upomnienia, windykator może osobiście zjawić się w miejscu zamieszkania dłużnika. Nie ma jednak prawa wejść do mieszkania bez uprzedniego uzyskania na to zgody. Ponadto nie może zajmować, jak również spisywać majątku dłużnika. Nie może również przeprowadzać wywiadu środowiskowego dotyczącego jego zadłużenia wśród sąsiadów, czy wywieszać jakichkolwiek informacji o jego zadłużeniu w miejscach publicznych. Podobnie ma się sytuacja z nękaniem, zastraszaniem, grożeniem czy z jakąkolwiek inną formą przymuszania do zapłaty. Proces windykacyjny trwa średnio od kilku miesięcy do dwóch lat, jednakże jeśli nie przynosi oczekiwanych rezultatów, to windykator może złożyć sprawę do sądu.

Lendon
do 2 000 zł Chcę pożyczkę
Vivus
do 5 000 zł Chcę pożyczkę
Zaplo
do 10 000 zł Chcę pożyczkę

Etap egzekucji komorniczej

Jeśli sprawa w sądzie zostanie rozpatrzona na korzyść wierzyciela, a więc zasądzona zostanie konieczność zwrotu zadłużenia, to do działania wkracza komornik. Jego działanie jest ostatnim etapem w odzyskiwaniu długu. Zaopatrzony w nakaz sądowy lub wyrok opatrzony klauzulą wykonalności, komornik ma pełne prawo do zajęcia wynagrodzenia za pracę (w odpowiednim procencie), jak również środków znajdujących się na kontach bankowych, czy majątku (ruchomości, nieruchomości) dłużnika. Niestety z komornikiem nie można prowadzić negocjacji, czy próbować ustalać warunków spłaty długu. Dłużnik może wprawdzie zwrócić się bezpośrednio do swojego wierzyciela i z nim próbować negocjacji, jednakże w większości przypadków jest już na to za późno i szanse na ugodę są naprawdę niewielkie. Za przeprowadzoną egzekucję komorniczą należy uiścić odpowiednią opłatę, którą obciążony zostaje dłużnik. Jego dług zostaje zatem powiększony o koszty egzekucji, podczas której zostaje on w miarę możliwości spłacony.

Komornik - co może, a czego nie powinien?

Możliwości działania komornika są dużo szersze od tych przysługujących windykatorowi. W przeciwieństwie do windykatora komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Do jego zadań należy zatem wykonywanie rozstrzygnięć sądu, a więc egzekwowanie należności przez zajęcie. Ma on pełne prawo wejść do mieszkania dłużnika nawet pomimo braku jego zgody, co może odbyć się w asyście funkcjonariuszy policji. Ponadto może w całości przeszukać mieszkanie zabierając wartościowe przedmioty lub wpisując je do specjalnego rejestru, dzięki czemu może wystawić je na licytację. Przez pewien czas dłużnik może jeszcze korzystać z tych przedmiotów, jednakże nie ma prawa ich sprzedać lub pozbyć się w inny sposób. Komornik ma również prawo do zasięgania informacji na temat dłużnika u różnych instytucji, które mogą pomóc w zlokalizowaniu środków finansowych, ruchomości oraz nieruchomości, którymi dysponuje dłużnik. Do instytucji takich należą m.in.: organy administracji publicznej, organy podatkowe, rentowe, banki, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, itp. W przeciwieństwie do windykatora komornik może również wykonywać wywiady środowiskowe wśród sąsiadów dłużnika i innych osób nieuczestniczących w postępowaniu.

Podsumowanie

Jak widać występuje wiele różnic pomiędzy działaniami oraz możliwościami komornika i windykatora. Do tych najważniejszych należy działanie na różnych etapach odzyskiwania długów. Każdy wierzyciel ma wprawdzie możliwość złożenia sprawy do sądu z pominięciem wykorzystania usług windykatora, jednak sytuacja taka zachodzi raczej rzadko. Kolejna różnica dotyczy możliwości negocjacji i ustalania indywidualnych warunków spłacenia należności. O ile etap windykacji przewiduje taką możliwość, to etap egzekucji komorniczej już nie. Różnica polega również na statusie prawnym komornika oraz windykatora, ten pierwszy jest funkcjonariuszem publicznym i posiada odpowiednie uprawnienia, drugi funkcjonuje w ramach działalności prywatnej i nie potrzebuje zawodowego przeszkolenia. Jedną z kluczowych różnic jest również stosowanie różnych metod w dochodzeniu do odzyskania długu, co ściśle wynika z różnych prawnych regulacji obu zawodów.