Terminy finansowe 6: lokata, umowa o pożyczkę, dywidenda

Data publikacji: 07.04.2017

Terminy finansowe 6: lokata, umowa o pożyczkę, dywidenda

Chcąc pożyczyć pieniądze od pożyczkodawcy on-line, z banku, SKOK-u, czy może z jeszcze innej instytucji finansowej, warto być odpowiednio obeznanym z terminologią, która powszechnie występuje w świecie finansów. Znajomość tego typu terminów z pewnością ułatwi nam zrozumienie treści umowy o pożyczkę, jak również pomoże w porównywaniu różnego rodzaju produktów finansowych.

W naszym cyklu zatytułowanym „terminy finansowe” postaramy się przybliżyć znaczenia najważniejszych pojęć, starając się robić to w możliwie prostej i przystępnej formie. Kierując się zasadą: „im więcej rozumiem, tym bezpieczniej pożyczam” przedstawiamy kolejną część naszego mini-słowniczka finansowego.

Lokata

Lokata jest rodzajem umowy zawartej pomiędzy bankiem a klientem, która dotyczy przekazania środków pieniężnych bankowi na określony czas. Efektem umowy jest otrzymanie przez klienta zysku po uprzednio określonym terminie. Innymi słowy jest to forma „zamrożenia” pieniędzy, których czasowe odstąpienie bankowi skutkuje otrzymaniem procentu od udostępnionej kwoty. Odsetki od pożyczonej kwoty najczęściej są wypłacane klientowi w stosunku miesięcznym, kwartalnym, czy rocznym, po uprzednim zsumowaniu ich z kwotą początkową. Lokaty można pogrupować na kilka sposobów, najczęściej stosowanym podziałem jest podział ze względu na ich typ. Przynależą tu lokaty: terminowe, dynamiczne oraz rentierskie. Pierwsze z nich polegają na udostępnieniu środków pieniężnych przez klienta na z góry określony czas. Ten typ lokat dzieli się jeszcze na odnawialne oraz nieodnawialne. Pierwsze z nich po upływie określonego terminu automatycznie zostają przedłużone na kolejny okres, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Drugie wygasają wraz z zakończeniem pierwotnie ustalonego terminu, a kwota lokaty wraz z odsetkami zostaje zwrócona klientowi, najczęściej za pomocą przelewu na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR). Drugi typ lokat, tj. lokat dynamicznych, zwanych również progresywnymi, polega na możliwości wycofania środków pieniężnych przed końcem okresu trwania umowy bez ponoszenia strat w postaci utraty uzyskanego oprocentowania. Zysk klienta zostaje obliczony na podstawie faktycznego okresu przechowywania środków finansowych na lokacie. Trzeci typ lokat, tj. lokaty rentierskie, charakteryzują się przekazywaniem bankowi pieniędzy na dłuższy okres czasu, przy regularnym pobieraniu odsetek, najczęściej w stałych interwałach czasowych.

Lendon
do 2 000 zł Chcę pożyczkę
Vivus
do 5 000 zł Chcę pożyczkę
Zaplo
do 10 000 zł Chcę pożyczkę

Umowa o pożyczkę

Umowa o pożyczkę jest dokumentem szczegółowo określającym warunki, na podstawie których pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy określonej sumy pieniędzy na określony czas, zyskując w zamian profity finansowe. Umowa składa się z określonych formalnie elementów, dokładnie określonych przez Ustawę o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011. Powinna zatem posiadać formę pisemną, ale nie musi w swej treści zawierać informacji o celu, na jaki pożyczka zostaje udzielana. Jej początek powinien zawierać szczegółowe informacje o stronach umowy, tj. o pożyczkodawcy (m.in. jego pełną nazwę, adres siedziby, numer KRS, wys. kapitału zakładowego, itd.) oraz pożyczkobiorcy (m.in. jego imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres do korespondencji, nr PESEL, itd.). Kolejnymi częściami powinny być opis przedmiotu umowy pożyczki, a więc jej dokładna kwota oraz określenie czasu trwania wraz z precyzyjnym wyszczególnieniem dat jej rozpoczęcia oraz zakończenia. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim pożyczka nie musi być płatna, a więc nie musi być pobierana opłata z jej świadczenie. W praktyce jednak oprócz pożyczek rodzinnych oraz tzw. „darmowych pożyczek dla nowych klientów” koszty (a więc odsetki, prowizja, ubezpieczenie, opłaty dodatkowe, itd.) powinny być określone w kolejnej części umowy. Po niej następuje opis sposobu zwrotu pożyczki, a więc jej formy (przelew, gotówka) oraz terminu i miejsca. Pożyczka może również zostać odpowiednio zabezpieczona, a więc wymagać poręczenia, weksla czy zastawu, o czym dowiemy się z następnego zapisu w umowie. Kolejne zapisy w powinny dotyczyć: możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki, możliwości przedłużenia terminu jej trwania oraz opisu konsekwencji płynących z nieterminowej płatności. Z kolei ostatnie ustępy odnoszą do kwestii związanych z odstąpieniem od umowy, warunków reklamacji oraz możliwości wypowiedzenia umowy. Aby umowa nabrała mocy prawnej powinna zostać na końcu podpisana przez obie strony.

Dywidenda

Dywidenda jest częścią zysku netto spółki kapitałowej, która wypłacana jest posiadaczom akcji lub wspólnikom spółki. Dywidendy mogą zostać wypłacone tylko wówczas, jeśli roczny wynik finansowy spółki był dodatni. Po spełnieniu tego warunku sporządzane zostaje sprawozdanie finansowe z roku obrotowego, które następnie musi zostać zatwierdzone przez walne zgromadzenie wspólników. Podczas zgromadzenia ustalana zostaje również wysokość dywidend, która pomniejszana jest o wartość podatku dochodowego. Każdy posiadacz akcji ma prawo do wypłaty takiej samej wartości dywidend. Wyjątek stanowią ci, którzy są posiadaczami tzw. akcji uprzywilejowanych (np. założyciele spółki), ponieważ wartość ich dywidend jest odpowiednio wyższa. Różnice w sposobie ustalania wysokości dywidend występują również w tych spółkach, które są w mniejszym lub większym stopniu posiadane przez skarb państwa. Akcjonariusze mogą również zadecydować, czy rozdzielić między siebie całość przychodów w formie dywidend, czy jedynie część lub w ogóle ich nie pobierać za dany rok. Mogą je pozostawić i przeznaczyć na inwestycje spółki, czy powiększenie jej kapitału, dzięki czemu wzmacniają jej pozycję na rynku. Mają oni również prawo do podjęcia decyzji dotyczących przeznaczenia zysków z lat ubiegłych, które jeszcze nie zostały rozdysponowane w postaci dywidend. Podobnie ma się sytuacja w przypadku kapitału zapasowego, rezerwowego, czy innych aktywów spółki. W większości przypadków dywidendy wypłacane są w formie pieniężnej, choć zdarza się, że mogą zostać przekazane w formie akcji spółki.