Terminy finansowe 8: Biuro Rzecznika Finansowego, Związek Firm Pożyczkowych, Credit Check

Data publikacji: 01.05.2017

Terminy finansowe 8: Biuro Rzecznika Finansowego, Związek Firm Pożyczkowych, Credit Check

Chcąc pożyczyć pieniądze od pożyczkodawcy on-line, z banku, SKOK-u, czy może z jeszcze innej instytucji finansowej, warto być odpowiednio obeznanym z terminologią, która powszechnie występuje w świecie finansów. Znajomość tego typu terminów z pewnością ułatwi nam zrozumienie treści umowy o pożyczkę, jak również pomoże w porównywaniu różnego rodzaju produktów finansowych.

W naszym cyklu zatytułowanym „terminy finansowe” postaramy się przybliżyć znaczenia najważniejszych pojęć, starając się robić to w możliwie prostej i przystępnej formie. Kierując się zasadą: „im więcej rozumiem, tym bezpieczniej pożyczam” przedstawiamy kolejną część naszego mini-słowniczka finansowego.

Biuro Rzecznika Finansowego

Biuro rzecznika finansowego jest państwową instytucją działającą pod bezpośrednim kierownictwem rzecznika finansowego, do którego obowiązków zalicza się wspieranie klientów podczas rozwiązywania sporów z firmami finansowymi. Biuro posiada swój statut, regulamin organizacyjny oraz odpowiednią strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą następujące komórki: Wydział Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego, Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, Wydział Administracyjno-Finansowy. W praktyce działanie Biura Rzecznika Finansowego sprowadza się do pomocy osobom fizycznym, które mają problem z rozstrzygnięciem kwestii spornych z instytucjami finansowymi, takimi jak: banki, banki spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe, biura usług płatniczych, towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne. Wsparcie BRF-u może być kilkuetapowe i każdorazowo zależy od konkretnej, zaistniałej sytuacji. Pełna ścieżka wsparcia przebiega od poradnictwa, interwencji i postępowania polubownego, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego. W praktyce oznacza to, iż poszkodowany klient w każdej chwili może zwrócić się do BRF-u z prośbą o informację dotyczącą posiadanych uprawnień oraz możliwie najlepszego sposobu postępowania w problematycznej sytuacji. Z pomocą BRF-u może również złożyć reklamację do problematycznej instytucji finansowej, jak również, w razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji, BRF może przeprowadzić postępowanie interwencyjne. Polega ono na przygotowaniu odpowiedniej argumentacji, która ma przekonać instytucję finansową do zmiany swojego stanowiska. Jeśli i ta metoda nie pomoże, to BRF ma prawo wszcząć tzw. postępowanie polubowne, czyli doprowadzić do ugody polegającej na obustronnych ustępstwach. Ostatnim etapem jest wejście na drogę postępowania sądowego, na której BRF może wesprzeć wydaniem opinii z oceną prawną sprawy oraz wydaniem tzw. istotnego poglądu.

Lendon
do 2 000 zł Chcę pożyczkę
Vivus
do 5 000 zł Chcę pożyczkę
Zaplo
do 10 000 zł Chcę pożyczkę

Związek Firm Pożyczkowych

Związek Firm Pożyczkowych (ZFP) to związek utworzony przez firmy pożyczkowe, które stawiają sobie za cel dokonanie zmiany wizerunku pożyczek pozabankowych, chcąc zarazem wdrażać coraz to wyższe standardy biznesowe oraz etyczne w branży. ZFP składa się z Zarządu, Rady Dyrektorów oraz Komisji Rewizyjnej. Z kolei struktura wykonawcza związku składa się z: Komisji Etyki (zajmującej się zgłoszeniami zachowań sprzecznych z etyką biznesową), Rady Programowej i Biura Analiz (wykonującymi projekty badawcze w sektorze firm pożyczkowych), Departamentu Prawnego (prowadzącego bezpłatne doradztwo prawne dla konsumentów) oraz Biura Prasowego (zajmującego się kontaktami z mediami). Członkowie ZFP reprezentują blisko 80 % rynku pożyczek pozabankowych udzielanych przez internet w Polsce a za swoja misję przyjmują odpowiednio ustaloną samoregulację branży poprzez stosowanie oraz promocję wysokich standardów działania. Związek Firm Pożyczkowych aktywnie angażuje się w realizację licznych projektów, których celem jest m.in. zwiększanie świadomości odpowiedzialnego korzystania z usług finansowych, podnoszenie kwalifikacji pracowników czy organizowanie debat publicznych dotyczących regulacji legislacyjnych. Przykładowymi projektami, których inicjatorem oraz realizatorem jest ZFP są m.in.: branżowy rejestr firm pożyczkowych, księga dobrych praktyk, lista praktyk niedozwolonych, cykliczne akcje edukacyjne prowadzone we współpracy z mediami, publikacje aktualnych analiz i porównań ofert rynkowych, przeprowadzanie wsparcia prawnego i mediacji w sytuacjach spornych oraz prowadzenie bezpłatnej infolinii konsumenckiej dotyczącej spraw pożyczkowych oraz kredytowych. Członkami ZFP są: Vivus, Kredito24, SMS365, Lendon.pl, NetCredit, MiniCredit, Pożyczkomat.pl, Pandamoney.pl, ViaSMS, ZAIMO, ŁatwyKredyt.pl, InCredit, Zaplo.pl, Kobietazkasa.pl, SmartPozyczka.pl, Pożyczka Plus, AutoZaplo.pl, Ratka.pl, Credit.pl, GetBucks, Flexinero, Retino.pl i ExtraPortfel.pl.

Credit Check

Credit Chcek to system, który chroni konsumentów przed tzw. „zjawiskiem przekredytowania”, a pożyczkodawców przed udzielaniem tzw. „złych pożyczek”, czyli pożyczek, które nie powinny zostać przydzielone klientowi ze względu na brak spełnienia odpowiednich warunków. Credit Chek jest nowym systemem, który działa na zasadzie bazy przechowującej informacje o przeterminowanych pożyczkach, do której dostęp może mieć każdy przedsiębiorca, w tym również banki. Prawnie Credit Chcek funkcjonuje w ramach rozporządzeń ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej, a jej administratorem jest spółka CRIF Services. Zgodnie z informacją spółki z poziomu systemu dostępne są informacje aż o ponad 2,3 milionach pożyczkobiorców, włącznie z ich pełną historią kredytową sięgającą trzech lat wstecz. Zasadniczo system składa się z trzech modułów, które mają za zadanie umożliwić potencjalnym jego użytkownikom na dokonanie szczegółowej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy oraz zapewnić ochronę antyfraudową. Do modułów zalicza się: Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (gromadzące pozytywną oraz negatywną informację gospodarczą), moduł pożyczkowy (zawierający dane o ilości, wartości oraz opóźnieniach w spłacie pożyczek krótszych niż 60 dni), moduł antyfraudowy (oceniający prawdopodobieństwo próby wyłudzenia pożyczki). Zgodnie z zapewnieniami twórców i administratorów Credit Check, baza jest rozwiązaniem w pełni poufnym oraz bezpiecznym, gwarantującym najwyższą jakość usług.