Terminy finansowe 9: UOKiK, scoring kredytowy, Komisja Nadzoru Finansowego

Data publikacji: 15.05.2017

Terminy finansowe 9: UOKiK, scoring kredytowy, Komisja Nadzoru Finansowego

Chcąc pożyczyć pieniądze od pożyczkodawcy on-line, z banku, SKOK-u, czy może z jeszcze innej instytucji finansowej, warto być odpowiednio obeznanym z terminologią, która powszechnie występuje w świecie finansów. Znajomość tego typu terminów z pewnością ułatwi nam zrozumienie treści umowy o pożyczkę, jak również pomoże w porównywaniu różnego rodzaju produktów finansowych.

W naszym cyklu zatytułowanym „terminy finansowe” postaramy się przybliżyć znaczenia najważniejszych pojęć, starając się robić to w możliwie prostej i przystępnej formie. Kierując się zasadą: „im więcej rozumiem, tym bezpieczniej pożyczam” przedstawiamy kolejną część naszego mini-słowniczka finansowego.

UOKiK

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to polski urząd mający na celu dbanie o prawa konsumentów za pomocą prowadzenia działań antymonopolowych. UOKiK przejął funkcje, które uprzednio pełnił Urząd Antymonopolowy, a które pierwotnie przysługiwały Ministrowi Finansów. Aktualnie UOKiK działa pod przewodnictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powoływanego przez Prezesa Rady Ministrów. Do jego głównych zadań należy monitorowanie rynku w zakresie szkodliwych praktyk łamiących prawo do konkurencyjności, przygotowuje oraz opiniuje akty prawne, wydaje decyzje dotyczące koncentracji lub podziałów przedsiębiorstw, posiada również prawo do nakładania kar pieniężnych. Jego działania prowadzone są przede wszystkim w imieniu i dla dobra konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi również działalność edukacyjną oraz szkoleniową dotyczącą praw konsumentów, właściwego funkcjonowania konkurencyjności oraz promuje stosowanie właściwych praktyk wśród przedsiębiorców. Od 2012 roku urząd uruchomił bezpłatne porady świadczone drogą elektroniczną. Bezpłatna pomoc prawa świadczona jest przede wszystkim konsumentom, którzy mają problem z działaniami nieuczciwych przedsiębiorców. W skład UOKiK-u wchodzą: Biuro Prezesa, Biuro Kadr, Biuro Szkolenia i Organizacji, Laboratoria oraz osiem Departamentów (tj. Prawny, Ochrony Konkurencji, Analiz Rynku, Kontroli Koncentracji, Monitorowania Pomocy Publicznej, Ochrony Interesów Konsumentów, Nadzoru Rynku oraz Inspekcji Handlowej).

Scoring kredytowy (credit scoring)

Scoring kredytowy, zwany inaczej punktową metodą oceny ryzyka kredytowego, jest jednym z narzędzi stosowanych przez banki oraz biura informacji kredytowych. Celem jego użycia jest określenie, czy na podstawie posiadanej wiedzy o kliencie może on otrzymać kredyt, o który się ubiega, czy może jego wiarygodność nie jest wystarczająco duża. Scoring kredytowy zalicza się do grupy tzw. metod statystycznych i opiera się na zasadzie gromadzenia punktów, które przyznawane są za posiadanie określonych cech przez ubiegającego się o kredyt klienta banku. Im więcej zdobędzie on punktów, tym wyższa szansa na przyznanie kredytu na lepszych warunkach (tzn. wyższa suma pożyczonych pieniędzy, dłuższy czas kredytowania, niższe koszty ubezpieczenia, itd.). Tabele punktowe określają, ile punktów otrzymuje się za konkretne cechy, a projektowane są z wykorzystaniem analiz statystycznych baz danych, które zawierają informacje o klientach wcześniej korzystających z usług kredytowych. Są one miarodajnym źródłem wiedzy, pozwalającym na wskazanie, które cechy są „pozytywne”, a które „negatywne”, decydując tym samym o wartości skali punktowej. Wyróżnia się trzy główne rodzaje scoringów, tj.: scoring behawioralny (dokonujący oceny punktowej klienta na podstawie jego dotychczasowego korzystania z produktów finansowych), scoring aplikacyjny (ustala ocenę punktową na podstawie danych osobistych oraz majątkowych klienta) oraz scoring kredytowy (wystawiający ocenę punktową klienta na podstawie porównania z innymi klientami).

Lendon
do 2 000 zł Chcę pożyczkę
Vivus
do 5 000 zł Chcę pożyczkę
Zaplo
do 10 000 zł Chcę pożyczkę

Cechy klienta, które brane są pod uwagę podczas wypełniania karty aplikacyjnej to m.in.: zawód, wykształcenie, status mieszkaniowy, informacja o dzielnicy, w której znajduje się mieszkanie, okres zamieszkania pod obecnym adresem, wysokość miesięcznych dochodów, posiadanie telefonu, wiek oraz stan cywilny, liczba osób pozostająca na utrzymaniu kredytobiorcy, posiadane rachunki bankowe, referencje bankowe, posiadanie ubezpieczenia na życie, posiadanie programów oszczędnościowych, posiadanie samochodu, posiadanie kart płatniczych, długość okresu zatrudnienia u pracodawcy, długość okresu zatrudnienia na obecnym stanowisku, długość okresu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, itd. Biorąc pod uwagę powyższe charakterystyki bank określa wartość dolnej granicy przyznawalności kredytu, która jest indywidualna dla każdego kredytobiorcy.

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (w skrócie KNF) to centralny organ administracji rządowej, do którego kompetencji należy monitorowanie rynku finansowego w Polsce pod kątem jego stabilnego funkcjonowania oraz bezpiecznego rozwoju. Swoją działalność KNF rozpoczął od momentu wejścia w życie Ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym, z kolei półtorej roku później, tj. od 1 stycznia 2008, przejął również kompetencje pokrewnej instytucji – Komisji Nadzoru Bankowego (KNB). W skład komisji KNF-u wchodzą: Przewodniczący KNF, dwóch jego zastępców, trzech przedstawicieli ministrów (tj. do spraw instytucji finansowych, do spraw gospodarki, do spraw zabezpieczenia społecznego), Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad działaniami Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. Wizja przyświecająca KNF-owi dotyczy przede wszystkim zwiększenia przejrzystości rynku finansowego w Polsce, wspierania jego pozycji na arenie europejskiej, jak również ograniczania nadmiernego ryzyka w działalności podmiotów, które nadzoruje. Jego misją jest zatem ochrona uczestników rynku finansowego i działanie zgodne z ich interesem. Z kolei wartości, które uznaje za najważniejsze w swoim funkcjonowaniu to: działanie zgodne z prawem, profesjonalizm, bezstronność, niezależność, otwartość oraz nastawienie na dialog.